Հայոց պատմության հարցեր

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտը պարբերաբար կազմակերպել է երիտասարդ գիտաշխատողների և ասպիրանտների գիտական նստաշրջաններ: Այս գիտաժողովների թեզիսները մշտապես հրատարակվել են, ինչը հանդիսացել է ինստիտուտի երիտասարդ գիտաշխատողներից շատերի առաջին քայլերը գիտության մեջ: Երիտասարդների գիտական գործունեության հետագա խրախուսման նպատակով նստաշրջանների հրավիրման, թեզիսների տպագրությա հետ մեկտեղ, ինստիտուտի գիտական խորհուրդը, 1997 թվականից նախաձեռնեց, առանձին գրքույկներով, հոդվածների ժողովածուներով հրատարակել երիտասարդ գիտնականների աշխատությունների շարք: Նույն թվականի նոյեմբերին լույս տեսավ առաջին գրքույկը, որում տեղ գտան հայոց պատմության տարբեր հիմնահարցերին վերաբերող հետաքրքրական հոդվածներ, որոնք նախապես քննարկվել և հրատարակության էին երաշխավորել ինստիտուի համապատասխան բաժինները: 
1997 թվականից մինչ օրս հրատարակվել են <<Պատմության հարցեր>> 16 ժողովածու: Ժողովածուն լույս է տեսնումՄեսրոպ Արք. Աշճյան մատենաշար խորագրով: 

Հետևելով հղումերին դուք կարող են ծանոթանալ <<Հայոց պատմության հարցեր>> ժողովածուի բովանդակությանը: 


1. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 1

2. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 2

3. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 3

4. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 4

5. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 5

6. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 6

7. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 7

8. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 8

9. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 9

10. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 10

11. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 11

12. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 12Ժողովածուներին առավել մանրամասն ծանոթանալ կարող եք
Պատմության ինստիտուտի գրադարանում