Հայոց պատմության հարցեր

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտը պարբերաբար կազմակերպել է երիտասարդ գիտաշխատողների և ասպիրանտների գիտական նստաշրջաններ: Այս գիտաժողովների թեզիսները մշտապես հրատարակվել են, ինչը հանդիսացել է ինստիտուտի երիտասարդ գիտաշխատողներից շատերի առաջին քայլերը գիտության մեջ: Երիտասարդների գիտական գործունեության հետագա խրախուսման նպատակով նստաշրջանների հրավիրման, թեզիսների տպագրությա հետ մեկտեղ, ինստիտուտի գիտական խորհուրդը, 1997 թվականից նախաձեռնեց, առանձին գրքույկներով, հոդվածների ժողովածուներով հրատարակել երիտասարդ գիտնականների աշխատությունների շարք: Նույն թվականի նոյեմբերին լույս տեսավ առաջին գրքույկը, որում տեղ գտան հայոց պատմության տարբեր հիմնահարցերին վերաբերող հետաքրքրական հոդվածներ, որոնք նախապես քննարկվել և հրատարակության էին երաշխավորել ինստիտուի համապատասխան բաժինները: 
1997 թվականից մինչ օրս հրատարակվել են «Պատմության հարցեր» 18 ժողովածու: Ժողովածուն լույս է տեսնում Մեսրոպ Արք. Աշճյան մատենաշար խորագրով: 

Հետևելով հղումներին դուք կարող եք ծանոթանալ «Հայոց պատմության հարցեր» ժողովածուի բովանդակությանը: 


1. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 1

2. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 2

3. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 3

4. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 4

5. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 5

6. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 6

7. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 7

8. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 8

9. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 9

10. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 10

11. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 11

12. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 12

13․ Հայոց պատմության հարցեր պրակ 13

14․ Հայոց պատմության հարցեր պրակ 14

15․ Հայոց պատմության հարցեր պրակ 15

16․ Հայոց պատմության հարցեր պրակ 16

17․ Հայոց պատմության հարցեր պրակ 17

18․ Հայոց պատմության հարցեր պրակ 18

19. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 19

20. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 20

21. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 21

22. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 22(1)

23. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 23