2018թ. լույս տեսած գրքեր

 

Հարությունյան Մարինե, Մշակութային  կյանքն Արցախում 1639-1736 թթ., Եր.: ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2018, 244 էջ:

Աշ­խա­տութ­յու­նում ներ­կա­յաց­վում է Ար­ցա­խի մշա­կույ­թի պատ­մութ­յու­նը, որն ընդգր­կում է XVII դ. երկ­րորդ կե­սից մինչև XVIII դ. սկիզ­բը ըն­կած ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծը: Ան­տիպ ձե­ռագ­րե­րի, տպա­գիր սկզբնաղբ­յուր­նե­րի, վա­վե­րագ­րե­րի, պար­բե­րա­կան մա­մու­լի նյու­թե­րի և գ­րա­կա­նութ­յան հի­ման վրա ներ­կա­յաց­վում են Ար­ցա­խի մշա­կույ­թի ճյու­ղե­րի՝ գրչութ­յան ար­վես­տի, գի­տակր­թա­կան կյան­քի, կեր­պար­վես­տի (ման­րան­կար­չութ­յուն և զար­դան­կար­չութ­յուն), Ճար­տա­րա­պե­տութ­յան (ե­կե­ղե­ցա­շի­նութ­յուն, բնա­կե­լի տնե­րի ձևեր, կամր­ջա­շի­նութ­յուն), քան­դա­կա­գոր­ծութ­յան, դե­կո­րա­տիվ-կի­րա­ռա­կան ար­վես­տի՝ գոր­գա­գոր­ծութ­յան, ա­սեղ­նա­գոր­ծութ­յան, ժա­նե­կա­գոր­ծութ­յան ար­ծա­թա­գոր­ծութ­յան, ոս­կեր­չութ­յան, ակ­նա­գոր­ծութ­յան, փայ­տա­գոր­ծութ­յան վե­րա­բեր­յալ ար­ժե­քա­վոր տե­ղե­կութ­յուն­ներ: Աշ­խա­տութ­յու­նը նա­խա­տես­ված է պատ­մա­բան­նե­րի, գրա­կա­նա­գետ­նե­րի, ար­վես­տա­գետ­նե­րի և­ ըն­թեր­ցող­նե­րի լայն շրջա­նակ­նե­րի հա­մար: