Նվիրում՝ նվիրյալներին... Պատմության ինստիտուտը ստանձնեց «Նվիրում» բարեգործական հիմնադրամի հովանավորությունը

«Պատմության և մշակույթի էջեր» ծրագրի շրջանակներում կանոնավոր պարբերականությամբ  կազմակերպվում են մտավորականների այցելություններ Արցախի հանրապետության զորամասեր: 2017 թ. ապրիլի 8-9-ը տեղի ունեցավ պատմության ինստիտուտի աշխատակիցների հերթական այցը սահմանամերձ զորամասեր:

Հայ մեծ եղեռնի թեման հայ գրականության մեջ

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի դահլիճում տեղի ունեցավ հանդիպում անվանի գրականագետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ Սամվել Մուրադյանի հետ: Պատմաբանների կոլեկտիվի առջև նա հանդես եկավ «Մեծ եղեռնի արտացոլումը հայ գրականության մեջ» հրապարակային դասախոսությամբ: 

Photo: https://newmag.am/  

Դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն՝ Վ. Տեր-Ղևոնդյան «Կիլիկյան Հայաստանը և Այյուբյան պետությունները»

Ս.թ. մայիսի 2-ին, ժամը 14.00-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

«Հայոց պատմության նոր պարբերացման խնդիրները» գիտաժողով

«Հայաստանի պատմագետների միություն» հասարակական կազմակերպությունը ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի աջակցությամբ և ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի, ՀՀ ԳԱԱ պատմության, հնագիտության և ազգագրության, արևելագիտության ինստիտուտների, Խ. Աբովյանի անվան Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանի, Հայ-ռուսական համալսարանի, ՀՀ Ազգային արխիվի, ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների, պատմության ֆակուլտետների, Վանաձորի պետական համալսարանի, Արցախի պետական համալսարանի հետ գործակցությամբ կազմակերպում են «Հայոց պատմության նոր պարբերացման խնդիրները» գիտաժողով, որը տեղի կունենա 2017 թ. ապրիլի 13-ին, ժամը 10:30-ին ԵՊՀ գիտխորհրդի դահլիճում: Մասնակցության հայտն անհրաժեշտ է լրացնել այստեղ:

Կյանքից հեռացել է Վլադիմիր Բարխուդարյանը: Ինստիտուտը իր ցավակցություններն է հայտնում վաստակաշատ պատմաբանի հարազատներին և մտերիմներին:

Կյանքից հեռացավ ականավոր պատմաբան, ՀՀ ԳԱԱ նախագահության խորհրդական, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Վլադիմիր Բախշիի Բարխուդարյանը:

ՊԱՏԱՍԽԱՆ «ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ»  ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԲԱԶՄԱՀԱՏՈՐՅԱԿԻ ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՏՈՐԻ ԵՐԿՈՒ ԳՐՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ Հ. ԴԵՄՈՅԱՆԻ  ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ՇՐՋԱՆԱՌՎԱԾ «ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆԸ»

Վեր­ջին օ­րե­րին հան­րա­պե­տութ­յան ղե­կա­վա­րութ­յա­նը և ­գի­տութ­յան ո­լոր­տի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րին ուղղ­ված մի նյու­թում, որ կրում է «Կո­թո­ղա­յին խայ­տա­ռա­կութ­յուն» ար­տա­սո­վոր վեր­նա­գի­րը, ­Ցե­ղաս­պա­նութ­յան թան­գա­րան-ինս­տի­տու­տի տնօ­րենի պաշտոնակատար Հ. ­Դե­մո­յա­նը նույն հաս­տա­տութ­յան գի­տա­կան խորհր­դի ա­նու­նից, իբրև թե ա­ռաջ­նորդ­վե­լով «մաս­նա­գի­տա­կան պարտ­քով, այլ ոչ թե անձ­նա­կան նա­խա­սի­րութ­յուն­նե­րով կամ մի­տում­նե­րով», քննարկ­ման ա­ռար­կա է դարձ­րել ՀՀ ԳԱԱ պատ­մութ­յան ինստի­տու­տի կող­մից հրա­տա­րակ­ված «Հա­յոց պատ­մութ­յան» բազ­մա­հա­տոր­յա­կի եր­րորդ հա­տո­րի ա­ռա­ջին և­ երկ­րորդ գրքե­րի, իր կար­ծի­քով՝ «գի­տա­կա­նութ­յան և պ­րո­ֆե­սիո­նալ ցածր մա­կար­դա­կով ի­րա­կա­նաց­ված լի­նե­լու» հար­ցը:

Սույն պատասխանով մաս առ մաս անդ­րա­դարձել են­ք «գրա­խո­սութ­յա­ն» մեջ ներ­կա­յաց­ված դի­տո­ղութ­յուն­նե­րին, ինչպես նաև դրա ի հայտ գա­լու դրդա­պատ­ճառ­նե­րին:

«Գրախոսության» պատասխանը կարող եք ներբեռնել այստեղ:

 

 

­

Հրանտ Ավետիսյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված միջոցառումներ

Բոլոր ցանկացողները հրավիրվում են մասնակցելու ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի երկարամյա տնօրեն, անվանի պատմաբան, ակադեմիկոս Հրանտ Ալեքսանի Ավետիսյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված միջոցառումներին, որոնք տեղի կունենան 2017թ. մարտի 10-ին:

 

Օրակարգ՝

12:00-Ծաղիկների խոնարհում ակադեմիկոս Հ. Ավետիսյանի շիրիմին Երևանի քաղաքային պանթեոնում

14:00-Հ. Ավետիսյանի հուշաքարի բացումը (հասցե՝ Մարշալ Բաղրամյան 50բ շենք):

15:00-Հուշ-ցերեկույթ՝ նվիրված Հ. Ավետիսյանի հիշատակին (հասցե՝ Մարշալ Բաղրամյան 24/4 ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի նիստերի դահլիճ):