ՀԱՅ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Բաժնի վարիչ 
Խառատյան Ալբերտ Արմենակի, գլխավոր գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, պ.գ.դ. կենսագրականը և հրատարակած աշխատությունների ցանկը

Բաժնի աշխատակիցները

  1. Հովսեփյան Մարիամ Վռամի, ավագ գիտաշխատող, բ.գ.թ.կենսագրականը
  2. Կարապետյան Արմեն Հովակիմի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ..
  3. Եսոյան Մյասնիկ Արամայիսի, գիտաշխատող, պ.գ.թ. կեսագրականը
  4. Հարությունյան Նարինե Արայի, ավագ լաբորանտ

ՀԱՅ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ