Մասնագիտական խորհուրդ

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՀՀ ԲՈՀ-Ի ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ 004 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Խորհուրդը կարող է կազմակերպել թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ

Է.00.01 - Հայոց պատմության (պատմական գիտություններ) մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմով

1. Մելքոնյան Աշոտ Աղասու (նախագահ), պ. գ. դ. է. 00.01
2. Մինասյան Էդիկ Գարեգինի(նախագահի տեղակալ), պ. գ. դ. է. 00.01
3. Մուրադյան Հակոբ Ղարիբի (գիտքարտուղար), պ. գ. թ. է. 00.01
4. Եղիազարյան Արման Սամվելի, պ. գ. դ. է. 00.01
5. Խաչատրյան Կարեն Համլետի, պ.գ.դ. է. 00.01
6. Հարությունյան Համլետ Մալխասի, պ. գ. դ. է. 00.01
7. Մովսիսյան Արտակ Երջանիկի, պ.գ.դ. է. 00.01
8. Սիմոնյան Արամ Հրաչիկի պ. գ. դ. է. 00.01
9. Տեր-Ղևոնդյան Վահան Արամի, պ. գ. դ. է. 00.01


Է.00.05 - Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն (պատմական գիտություններ) մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմով

1. Մելքոնյան Աշոտ Աղասու (նախագահ), պ. գ. դ. է. 00.01
2. Վիրաբյան Ամատունի Սասունի (նախագահի տեղակալ), պ. գ. դ. է. 00.05
3. Մուրադյան Հակոբ Ղարիբի (գիտքարտուղար), պ. գ. թ. է. 00.01
4. Կոստիկյան Քրիստինե Պետրոսի, պ. գ. դ. է. 00.05
5. Մաթևոսյան Կարեն Արտաշեսի, պ.գ.դ. է. 00.05
6. Մարգարյան Հայրապետ Գևորգի, պ. գ. դ. է. 00.05 
7. Շահնազարյան Արտաշես Իվանի, պ.գ.դ. է. 00,05
8. Սահակյան Ռուբեն Օնիկի, պ.գ.դ. է. 00.05
9. Ստեփանյան Խաչատուր Ռոստոմի, պ. գ. դ. է. 00.05

Պատմության ինստիտուտում գործող մասնագիտական խորհրդում 2010 թ. և հետո տեղի ունեցած թեկնածուական և դոկտորական պաշտպանությունների (ներառյալ մասնագիտական խորհրդի, ինչպես նաև ԲՈՀ-ի կողմից մերժում ստացած ատենախոսությունները) սեղմագրեր:

Ս. Սարգսյան, Մկրտիչ Փորթուգալյանի հասարակական-քաղաքական գործունեությունը և «Արմենիա» պարբերականը: բեռնել սեղմագիրը

Հ. Հատիկյան, Արևմտահայությունն Օսմանյան կայսրության գաղտնի ծառայությունների գործունեության ոլորտում, 1878-1923 թթ.բեռնել սեղմագիրը

Կ. Խաչատրյան, Հայաստանը ԽՍՀՄ ռազմաարդյունաբերական համալիրի համակարգում (1922-1991 թթ.): Բեռնել սեղմագիրը

Ն. Երանոսյան, Հայկական հարցը Եգիպտոսի արաբալեզու մամուլումբեռնել սեղմագիրը

Ս. ՍարգսյանՄկրտիչ Փորթուգալյանը և “Արմենիա” պարբերականըբեռնել սեղմագիրը

Ա. Մովսիսյան, Հայաստանի գրավոր մշակույթը նախամաշտոցյան ժամանակաշրջանում Բեռնել սեղմագիրը 

Գ.Չատինյան,Հայ հասարակական միտքը Օսմանյան բերանորոգչական շարժման մասին ( 1839-1879 թթ.):  Բեռնել սեղմագիրը

Ն. Հակոբյան, Հայ-ամերիկյան հարաբերությունները 1914-1920 թթ.:  Բեռնել սեղմագիրը

Ի. Բարսեղյան, Ինքնապաշտպանական մարտերը Հյուսիսային Արցախի Գետաշենի ենթաշրջանում (1988-1991 թթ. մայիս): Բեռնել սեղմագիրը

Ռ. Թաթոյան, Արևմտահայության թվաքանակի վերաբերյալ Օսմանյան կառավարության և Կ, Պոլսի Հայոց պատրիարքարանի վիճակագրական տվյալները Հայկական հարցի (1878-1914 թթ.):  Բեռնել սեղմագիրը

Է. Պողոսյան, Անկախ պետականության և զարգացման գործընթացը Հայաստանում (1990-2001 թթ.): Բեռնել սեղմագիրը

Ջ. Թորոսյան, Հայաստանի տարածքների խնդիրը 1918-1920 թթ. խորհրդաժողներում և պայմանագրերում:  Բեռնել սեղմագիրը

Կ. Հակոբյան, Կարսի մարզի դերը արևմտահայ ազատագրական պայքարում (1880-1908  թթ.): Բեռնել սեղմագիրը

Գ. Այվազյան, Հայոց պամության և “Ադրբեջանի” պատմության առանցքային հարցերի աղավաղման հիմնական միտումները ադրբեջանական պատմագրության մեջ, 1945-2011 թթ.: Բեռնել սեղմագիրը

Գ. Ժամհարյան, Հայաստանի կոմկուսի ներկուսակցական կյանքը առօրեականության համատեքստում (1920-1930-ական թվականներ): Բեռնել սեղմագիրը

Ա.Խաչիկյան,Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության հարաբերությունները1992-2013թվականներին: Բեռնել սեղմագիրը

Ն. Գրիգորյան, 1921 թ. Փետրվարյան ապստամբությունը Հայաստանում:  Բեռնել սեղմագիրը 

Գ. Այվազյան, Երեմիա Քյոմուրճյանի պատմագրական ժառանգությունը: Բեռնել սեղմագիրը

Կ. Մկրտչյան, Հայ-իրանական հարաբերությունները 1991-2005 թթ.: Բեռնել սեղմագիրը

 Ս. Խաչատրյան, Կոստանդնուպոլսի հայ ամիրայությունը (1750-1860-ական թթ.): Բեռնել սեղմագիրը

Ա. Ասատրյան, Տեղական ինքնակառավարման մարմինները Հայաստանի Հանրապետությունում (1918-1920 թթ.): Բեռնել սեղմագիրը

Է.Պողոսյան,Անկախ պետականության հաստատման գործընթացը Հայաստանում (1990-2001թթ.):  Բեռնել սեղմագիրը

Ա.Հովհաննիսյան, Բանակաշինությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 1992-2010 թթ.: Բեռնել սեղմագիրը

Ա. Դումիկյան, Հայոց հին և վաղմիջնադարյան պատմության հիմնահարցերը XIX դարի ֆրանսիական հայագիտության մեջ: Բեռնել սեղմագիրը


Տ. Գևորգյան, Հայոց Արևելից կողմերը ըստ «Աշխարհացոյցի»: Բեռնել սեղմագիրը

Մ. Եսոյան, Հայկական հարցը Սիրիայի արաբական մամուլում 1908-1914 թթ.: Բեռնել սեղմագիրը

Վ. Բալայան, Ազատագրության և պետականության համար պայքարի պատմական և գաղափարական դրսևորումները Արցախում (17-րդ դ. երկրորդ կես – 2007 թվական): Բեռնել սեղմագիրը

Գրիգորյան Մ., Բագրատունիները և Հայոց թագավորության վերականգնումը Բեռնել սեղմագիրը

Խանլարի Կ., Հայ բնակչության էթնոկրոնական վերակերպումները Թուրքիայի Հանրապետությունում (1923 – 2005 թթ.) Բեռնել սեղմագիրը

Բաբլումյան Ա., Արևմտյան Հայաստանի Խարբերդի նահանգի հայ ազգաբնակչությունը XIX դ. վերջերին – XX դ. սկզբներին (պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն): Բեռնել սեղմագիրը

Մկրտչյան Լ., Կրթական վերափոխումների գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում 1991-2005 թթ.: Բեռնել սեղմագիրը

Աբգարյան Ա., Հայ պատմագիտությունը 19-րդ դ. վերջին քառորդին: Բեռնել սեղմագիրը


Մանուկյան Ա., Քաղաքական կուսակցությունների լուծարումը Խորհրդային Հայաստանում 1920-ական թվականներին: Բեռնել սեղմագիրը

Կարապետյան Հ., Արցախահայության ազգային-ազատագրական պայքարը XVIII դ. առաջին տասնամյակիներին: Բեռնել սեղմագիրը

Մելքոնյան Գ., Արևմտյան Հայաստանը Գերմանիայի Արևելյան քաղաքականության ոլորտում Առաջին աշխարհամարտի տարիներին (01.08.1914 թ.- 03.03.1918 թ.):Բեռնել սեղմագիրը


Վիրաբյան Ա., Զաքարիա Քանաքեռցու կյանքը և պատմագրական ժառանգությունը: Բեռնել սեղմագիրըՀակոբյան Ա., Արևելյան Հայաստանը Ռուսական կայսրության 1801-1867 թթ. վարչական բաժանումներում (պատմագրության հարցեր): Բեռնել սեղմագիրը


Զաքարյան Տ., Հայոց ցեղասպանությունը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները (1915-1917 թթ.): Բեռնել սեղմագիրը


Ստեփանյանց Ս., Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի գործունեությունը Առաջին Աշխարհամարտի տարիներին (1914-1918 թթ.): Բեռնել սեղմագիրը


Ջալալի Սեյյեդ Սաիդ Սեյյեդ Համզե, Հայերի մասնակցությունը Իրանի սահմանադրական հեղափոխությանը (1905–1911 թթ.): Բեռնել սեղմագիրը

Գաբրիելյան Գ., Հայաստանի Հանրապետության և Խորհրդային Ռուսաստանի փոխհարաբերությունները 1920 թ. մայիս-դեկտեմբերին: Բեռնել սեղմագիրը


Եղյան Մ., Ռոստոմ (Ստեփան Զորյան). կյանքը և գործը: Բեռնել սեղմագիրը

Մելիքյան Վ., Հայ իրականությունը և իշխանության հիմնահարցը Անդրկովկասում (1917 թ. նոյեմբեր - 1918 թ. մարտ): Բեռնել սեղմագիրը


Եղիազարյան Ա., Հայ Բագրատունիների տերությունը (պատմաաշխարհագրական ուսումնասիրություն):Բեռնել սեղմագիրը


Դեմոյան Հ., Ղարաբաղյան հակամարտությունը և Թուրքիան. Պատմա-համեմատական վերլուծություն:Բեռնել սեղմագիրը

Սահակյան Ռ., Արևմտյան Հայաստանի ռազմաքաղաքական և վարչատնտեսական իրավիճակը (1914 թ. հուլիս – 1917 թ. փետրվար)Բեռնել սեղմագիրը

Պատմության ինստիտուտում գործող մասնագիտական խորհրդում 2010 թ. և հետո տեղի ունեցած, ԲՈՀ-ի կողմից հաստատված թեկնածուական և դոկտորական պաշտպանությունների սեղմագրեր:

Գինոսյան Ն., Հայերի ներդրումն Օսմանյան կայսրության տնտեսական և մշակութային կյանքում (XIX դարի երկրորդ կես – XX դարի սկիզբ): Բեռնել սեղմագիրը

Գևորգյան Մ., Ագրարային վերափոխումները ՀՀ-ում 1991-2000 թթ.: Բեռնել սեղմագիրը


Կիրակոսյան Մ., Պետական և հասարակական հաստատությունների որբախնամ գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, Հյուսիսային Կովկասում և Անդրկովկասում 1918 -1920 թթ.: Բեռնել սեղմագիրը


Մակարյան Լ., Հայաստանի օգնության կոմիտեի գործունեություևը (1921-1937 թթ.): Բեռնել սեղմագիրը


Նուրբեկյան Լ., Արևմտահայերի ազգային-վարչական կացությունը (1860-1894 թթ.): Բեռնել սեղմագիրը


Մելքոնյան Է., Հայ ազատագրական շարժման և Հայոց ցեղասպանության պատմության հիմնահարցերը Մ. Գ. Ներսիսյանի գիտական ժառանգության մեջ: Բեռնել սեղմագիրը


Եթիմյան Գ., Պետական իշխանության մարմինների քաղաքականությունը խորհրդահայ մշակույթի բնագավառում 1945-1990 թթ.: Բեռնել սեղմագիրը


Խաչատրյան Ա., Եգիպտոսի հայկական համայնքը 1952-2007 թթ.: Բեռնել սեղմագիրը


Մարգարյան Ն., Հայ տարագիրները Սիրիայում և հայ-արաբական փոխհարաբերությունները (1915-1924 թթ.): Բեռնել սեղմագիրը


Միրօղլու Ա., Ստամբուլի հայ համայնքը (1923-1939 թթ.):Բեռնել սեղմագիրը


Թորոսյան Վ. Հայ աշխարհիկ ու հոգևոր իշխանությունների փոխհարաբերությունները (XII դ. վերջ – XIV դ. սկիզբ): Բեռնել սեղմագիրը


Մալոյան Ա. Արևմտյան Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական դրությունը XVIII դ. երկրորդ կեսին: Բեռնել սեղմագիրը


Գևորգյան Զ., Կիլիկիայի հայկական պետությունը միջերկրածովյան առևտրի համակարգում (XIII-XIV դդ.): Բեռնել սեղմագիրը