Լույս է տեսել Արարատ Հակոբյանի, ՀՍԽՀ 1921 թ. ներքաղաքական կյանքի պատմության հիմնահարցերը հայ պատմագրության մեջ, մենագրությունը

Արարատ Հակոբյան, ՀՍԽՀ 1921 թ. ներքաղաքական կյանքի պատմության հիմնահարցերը հայ պատմագրության մեջ:

 

Մենագրության մեջ պատմագիտական քննության է առնված Խորհրդային Հայաստանի 1921 թ. ներքաղաքական կյանքի պատմության առանցքային հարցերի լայն շրջանակ` Փետրվարյան ապստամբության, զանգեզուրյան իրադարձությունների, “ռազմական կոմունիզմից” ՆԵՊ-ի անցման, պետական շինարարության, ՀՍԽՀ անկախության, քաղաքական կուսակցությունների վերացման և համանման այլ հարցեր: