Խորհրդային Հայաստանի առօրյա կյանքի «սպիտակ էջերը» (1940-1960-ական թվականներ): Հոդվածների ժողովածու / Խմբ.՝ Կ.Հ. Խաչատրյան.- Եր.։ ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2020.– 200 էջ

Ժո­ղո­վա­ծո­ւում նե­րառ­ված գի­տա­կան հոդ­ված­նե­րում նո­րա­հայտ ար­խի­վա­յին փաս­տաթղ­թե­րի, ժա­մա­նա­կա­կից­նե­րի ան­տիպ և հ­րա­տա­րակ­ված հու­շե­րի, նրանց հետ անց­կաց­վող հար­ցազ­րույց­նե­րի, գրա­կա­նութ­յան, փաս­տագ­րա­կան ու գե­ղար­վես­տա­կան ֆիլ­մե­րի հա­մա­լիր ու­սում­նա­սի­րութ­յան լայն հեն­քի վրա ներ­կա­յաց­ված են Խորհր­դա­յին Հա­յաս­տա­նի 1940-1960-ա­կան թվա­կան­նե­րի պատ­մութ­յան չու­սում­նա­սիր­ված, հա­սա­րա­կութ­յան լայն շեր­տե­րին ան­ծա­նոթ հար­ցե­րը՝ «սպի­տակ մնա­ցած» է­ջե­րը:

Ժո­ղո­վա­ծուն հաս­ցեագր­ված է պատ­մա­բան­նե­րին և հա­րա­կից գի­տաճ­յու­ղե­րի մաս­նա­գետ­նե­րին, հայ­րե­նի պատ­մութ­յամբ հե­տաքրքր­վող­նե­րին: