Երևանի նահանգի վարչաժողովրդագրական պատկերը, արհեստներն ու առևտուրը / Հ. Հարությունյան.- Եր.: ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2020.- 241 էջ

Աշխատությունում արխիվային վավերագրերի, վիճակագրական տվյալների, մամուլի և գիտական գրականության հիման վրա քննարկվում են Երևանի նահանգի վարչաժողովրդագրական նկարագրին, տնտեսական կյանքին վերաբերող խնդիրները։ Նախատեսված է Հայաստանի նոր ժամանակների պատմությամբ զբաղվող մասնագետների և ընթերցող լայն շրջանների համար։

ԿԵՆՍԱՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ