Հայկական հարցը Եգիպտոսի արաբալեզու մամուլում (1870-1890-ական թվականներ) / Ն. Երանոսյան. - Եր.: ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստ., 2020. - 233 էջ

Մե­նագ­րութ­յու­նը նվիր­ված է 1870-1890-ա­կան թվա­կան­նե­րին Ե­գիպ­տո­սի ա­րա­բա­լե­զու մա­մու­լում լույս տե­սած Հայ­կա­կան հար­ցին առնչ­վող նյու­թե­րի վեր­հան­մա­նը, պատ­մաքն­նա­կան լույ­սի ներ­քո դրանց  ու­սում­նա­սի­րութ­յա­նը և տվ­յալ խնդրում Եգիպ­տո­սի հան­րա­յին վե­րա­բեր­մուն­քի բա­ցա­հայտ­մա­նը:

Աշ­խա­տութ­յան մեջ ներ­կա­յաց­վել են պատ­մա­կան տվյալ ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում ե­գիպ­տա­կան մա­մու­լի զար­գաց­ման հիմն­ական ուղ­ղութ­յուն­նե­րը և գլ­խա­վոր պար­բե­րա­կան­նե­րը, քննութ­յան է են­թարկ­վել հիմ­նա­կա­նում տվյալ պար­բե­րա­կան­նե­րում լույս տե­սած նյու­թը, կա­տար­վել են հա­մա­պա­տաս­խան եզ­րա­հան­գում­ներ:

Այն հաս­ցեագր­ված է գի­տա­կան և­ ըն­թեր­ցող հան­րութ­յան լայն շրջա­նակ­նե­րին: