Հայ գաղթականների և որբերի հիմնախնդիրները Կ.Պոլսի «Ճակատամարտ» օրաթերթում (1918-1923 թթ.)/ Մ. Հովսեփյան.- Եր.: ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2020.- 192 էջ-1923 թթ.)/ Մ. Հովսեփյան.- Եր.: ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2020.- 192 էջ

Աշխատությունը, հիմնվելով Կ.Պոլսի «Ճակատամարտ» օրաթերթի հրապարակումների վրա, 1918-1924 թվականների կտրվածքով ներկայացնում է հայ գաղթականների և որբերի հիմնախնդիրները, ինչպես նաև՝ Հայաստանի Առաջին հանրապետության և Թուրքիայի պետական ու հայ ազգային կառույցների կողմից դրանց լուծման նպատակով իրականացված ծրագրերն ու նախաձեռնած կարևոր ձեռնարկները: Պար­բե­րա­կա­նի հա­վա­քա­ծուն կա­րող է     ծա­ռա­յել որ­պես սկզբնաղբ­յուր, քա­նի որ թեր­թի է­ջե­րում ա­ռա­ջին ձեռ­քից տպագր­վել են Հայ­կա­կան հար­ցին ու մաս­նա­վո­րա­պես հայ գաղ­թա­կան­նե­րի ու որ­բե­րի հիմ­նախն­դիր­նե­րին վե­րա­բե­րող բազ­մա­թիվ փաս­տաթղ­թեր:

Գիրքն ունի գիտագործնական նշանակություն: Այն նախատեսված է պատմաբանների, քաղաքագետների, հայ մամուլի պատմությունն ուսումնասիրողների և ընթերցող լայն հասարակայնության համար: