ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ

«ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ»-Ի ԱՆՑԱԾ ՈՒՂԻՆ

ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ «ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА»

THE PASSED PATH OF THE “HISTORICAL-PHILOLOGICAL JOURNAL”

 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

Նախագահ`ԱՇՈՏ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ

Գլխավոր խմբագիր` ԱՆՈՒՇԱՎԱՆ  ԶԱՔԱՐՅԱՆ   

Գլխավոր խմբագրի տեղակալ` ԱԵԼԻՏԱ ԴՈԼՈՒԽԱՆՅԱՆ

Անդամներ` ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԼԵՎՈՆ, ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՊԱՎԵԼ, ԲԱՐԴԱԿՉՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ (ԱՄՆ), ԴԵՎՐԻԿՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ, ԶԵՔԻՅԱՆ ԼԵՎՈՆ (Իտալիա), ԿԱՏՎԱԼՅԱՆ ՎԻԿՏՈՐ, ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ ՄՈՒՐԱԴ, ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ  ՀԵՆՐԻԿ, ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՆԻԿՈԼԱՅ, ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ԱՐՏԱԿ, ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼՏԵՐ-ՂԵՎՈՆԴՅԱՆ ՎԱՀԱՆ, ՏԵՐՅԱՆ  ԱԲՐԱՀԱՄ (ԱՄՆ), ՏՈՆԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ (Ֆրանսիա)

 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ В РЕДАКЦИИ 

THE RESPONSIBILITIES OF THE EDITORIAL BOARD  MEMBERS IN THE EDITORIAL  

 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

EDITORIAL BOARD SESSION PROTOCOLS

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 4 (39)

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 1 (40)

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 2 (41)

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 3 (42)

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 1 (43)

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 2 (44)

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 3 (45)

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 1 (46)

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 1 (47)

ՈւՂԵՑՈՒՅՑ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ АВТОРОВ

A GUIDELINE FOR THE AUTHORS

 

ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

Աղավնի Շահինյան, Կարինե Ալեքսանյան, Գոհար Հովհաննիսյան, Թամար Զաքարյան, Լիանա ՕհանյանՀարություն Խուդանյան

 

 

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2018, 1

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2018, 2

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2018, 3

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2019, 1

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2019, 2

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2019, 3

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2020, 1

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2020, 2

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2020, 3

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2021, 1

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2021, 2

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2021, 3

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2022, 1

«ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ»‐Ի ԱՐԽԻՎ